Secretess

Information om vår behandling av personuppgifter och sekretesspolicy

Ditt intresse för vårt företag och vår webbsida gör oss mycket glada. Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. I det följande informerar vi om:

Insamling och lagring av personuppgifter, typ och syfte med deras användning

Besök på vår webbsida

När du besöker vår webbsida skickas automatiskt information till vår server från den webbläsare som du använder. Denna information sparas temporärt i en loggfil. Följande informationer registreras utan din vetskap och sparas tills de raderas automatiskt: Den besökande datorns ip-adress, datum, klocktid och accessens URL, URL varifrån accessen sker (referens-URL), användaragent (t.ex. webbläsarnamn som använts och webbläsarversion). Vi behandlar dessa data för att du ska få en störningsfri internetuppkoppling och kan använda webbsidan på bästa sätt samt att vi kan evaluera systemsäkerhet och -stabilitet.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i den europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Vårt berättigade intresse uppstår enligt ovan uppförda syften för datainsamling. Vi använder absolut inte insamlade data i syfte att dra slutsatser om din person. Att du ställer ifrågakommande personuppgifter till förfogande när du besöker vår webbplats är inte enligt lag eller avtal föreskrivet. Det sker frivilligt och tjänar endast till ovan nämnda ändamål. Vi använder cookies (kakor) på vår webbsida. Närmare förklaringar om kakor får du i den här sekretesspolicyn.

Om att använda vårt kontaktformulär och beställa reklammaterial

Vi erbjuder dig den möjligheten att kontakta oss genom ett formulär som vi ställer till förfogande på vår webbsida. Vilka data som insamlas då framgår av formuläret. En databehandling i syfte att ta kontakt med oss sker enligt artikel 6.1 f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse att svara på ditt ärende. Om du kontaktar oss i avsikt att upprätta ett kontraktsavtal, gäller dessutom den rättsliga grunden enligt artikel 6.1 b GDPR. De personuppgifter som insamlats av oss genom att du använt kontaktformuläret raderas automatiskt när ditt ärende är avklarat, såvida det inte möter något hinder genom lagliga förvaringsskyldigheter.

Du kan beställa reklammaterial med ett formulär som finns på vår webbsida. Vilka data som insamlas då framgår av formuläret. Databehandlingen sker enligt artikel 6.1 f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse för att administrera ditt ärende samt enligt artikel 6.1 b GDPR för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal. De personuppgifter som insamlats av oss raderas automatiskt när begärda dokument har skickats ut, såvida det inte möter något hinder genom lagliga förvaringsskyldigheter.

Anmälning till vårt nyhetsbrev, samtycke till marknadsföring

Såvida du har gett ditt samtycke, använder vi på grundval av artikel 6.1 a GDPR den e-postadress som du gett oss till att då och då skicka nyhetsbrev om eventuellt intressanta produkter eller tjänster från vårt företag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, t.ex. via den i resp. e-postmeddelande angivna direkta avbeställningslänken eller om du har ett användarkonto hos oss på https://www.rems.de/subscriptions/manage. I ett sådant fall kommer vi att omedelbart ta bort din e-postadress från vår nyhetsbrevslista.

Deltagande i kampanjer

Vi erbjuder dig möjligheten att på vår webbsida delta i tävlingar eller andra kampanjer från vårt företag. Förutsättning för detta är att du skapar ett personligt användarkonto. Vilka data som insamlas då framgår av formuläret. Att du lämnar dessa data sker frivilligt. Databehandlingen för ändamålet att skapa ett användarkonto och för bearbetning av ditt deltagande i en kampanj sker enligt Art. 6 avsn 1 S. 1 punkt. b i GDPR (dataskyddsförordningen) för uppfyllande av ett med dig slutet avtal, resp. för uppfyllande av avtalsförberedande åtgärder på grund av din registrering resp. ditt deltagande i den berörda kampanjen, liksom enlig 6 avsn. 1 S. 1 punkt f i GDPR baserat på vårt berättigade intresse för överlämnade av information och erbjudanden. Att du ställer personuppgifter till förfogande är inte enligt lag eller avtal föreskrivet, men behövs om du vill att vi ska anlägga och administrera ett användarkonto åt dig och administrera ditt deltagande. Dina personuppgifter som samlats in av oss, raderar vi så snart som du meddelar oss, att du önskar att så ska ske (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och att det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga förvaringsskyldigheter.

Om att anlägga ett användarkonto (serviceportal https://www.rems.de)

Du kan anlägga ett personligt användarkonto på vår serviceportal så att du får access till vår service på webben utan att flera gånger behöva ange dina personuppgifter. Vilka data som insamlas då framgår av formuläret. Vår databehandling i syfte att skapa ett kundkonto sker enligt artikel 6.1 a GDPR på grundval av ditt frivilligt avgivna samtycke resp. enligt artikel 6.1 b GDPR för att fullgöra ett avtal som ingåtts med dig resp. att genomföra åtgärder innan ett sådant avtal ingås på din begäran. Att du ställer ifrågakommande personuppgifter till förfogande är inte enligt lag eller avtal föreskrivet, men behövs om du vill att vi ska anlägga och administrera ett användarkonto åt dig. Dina personuppgifter som insamlats av oss, raderar vi så snart som du meddelar oss, att du önskar att så ska ske (t.ex. via e-post till dataprivacy@rems.de) och att det inte möter något hinder på grund av skatte- eller handelsrättsliga förvaringsskyldigheter.

Om att anlägga ett användarkonto (Recruitment-Portal )

Du kan anlägga ett personligt användarkonto på vår Recruitment-portal (rekryteringsportal) så att du kan ansöka om arbete på vår annonsering om lediga platser på webben. Vilka data som insamlas då framgår av formuläret. Att du lämnar dessa data sker frivilligt. Vår databehandling i syfte att skapa ett kundkonto och för att administrera din ansökan om arbete sker enligt artikel 6.1 a GDPR på grundval av ditt frivilligt avgivna samtycke respektive enligt artikel 6.1 b GDPR för att uppfylla ett med dig ingånget avtal resp. att genomföra åtgärder innan ett avtal ingås på grund av din registrering resp. din ansökan. Om du frivilligt skulle meddela oss specifika kategorier av personuppgifter enligt artikel 9.1 GDPR (t.ex. en funktionsnedsättning som rörelsehindrad, uppgifter om hälsa om det är relevant för en yrkesutövning) eller om vi skulle fråga efter sådana uppgifter under processen för din arbetsansökan, så sker sådan behandling också på grundval av artikel 9.2 a resp. b GDPR. Att du ställer personuppgifter till förfogande är inte enligt lag eller avtal föreskrivet, men behövs om du vill att vi ska anlägga och administrera ett användarkonto åt dig och administrera din ansökan om arbete. Vi raderar dina personuppgifter som vi insamlat så snart som du meddelar oss att du önskar att detta ska ske, resp. om du drar tillbaka din ansökan (t.ex. genom ett e-postmeddelande till dataprivacy@rems.de). Om ett anställningsförhållande inte kommer till stånd, kommer vi även att radera dina data. Detta sker allra senast sex månader efter att din ansökan avklarats, så att vi kan uppfylla våra bevisskyldigheter enligt den Allmänna lagen om jämställd behandling. Såvida en resekostnadsersättning har skett, äger en arkivering rum efter att tidsperioden för handels- och skatterättslig förvaring har utgått.

Marknadsföring per post

Såvida vi skickar ut reklam om våra produkter per post, sker en sådan behandling av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f GDPR för att kunna skicka ut intressebaserad information och erbjudanden. Mottagare av sådan marknadsföring kan när som helst återkalla sina för sådana ändamål behandlade personuppgifter för framtiden, t.ex. genom ett e-postmeddelande till ). Berörda data kommer vi omedelbart att radera från vår lista.

Ingående och genomförande av avtals-/leveransrelationer

I den mån leverantörer, kunder eller andra (potentiella) avtalspartners överlämnar personuppgifter (t.ex. namn på ansvarig kontaktperson) till oss, behandlar vi sådana uppgifter baserat på Art. 6 Avsn. 1 S. 1 punkt. b GDPR för genomförande av ett med avtalspartnern slutet avtal resp. för genomförande av avtalsförberedande åtgärder. Tillhandahållandet av personuppgifter är inte föreskrivet enligt lag eller avtal, men kan dock vara nödvändigt för att uppfylla avtalsrelationen. Vi raderar de av oss insamlade personuppgifterna så snart inga skatte- eller handelsrättsliga arkiveringsskyldigheter står i konflikt med detta.

Datasäkerhet

Vår webbplats använder SSL-kodering (Secure socket layer). När en koderad session skapas, rättar sig koderingsstyrkan efter webbläsarens kapacitet, webbserverns SSL-certifikat och klientens operativsystem. En kodering känner du igen på den stängda nyckelsymbolen som visas resp. på låssymbolen i din webbläsares adresslista. Vi tar för övrigt hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter som lagrats hos oss mot manipuleringar, mot delvis eller fullständig förlust, destruktion eller mot obehörig access från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt motsvarande den tekniska utvecklingen.

Om vidarebefordran av data till tredje part

En vidarebefordran av dina personuppgifter till tredje part för andra ändamål än de som finns uppförda ovan äger inte rum. Dina personuppgifter överlämnar vi till tredje part endast om du enligt artikel 6.1 a GDPR uttryckligen har lämnat ditt samtycke, om en överlämning är nödvändig enligt artikel 6.1 f GDPR för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns någon grund att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse för att inte vidarebefordra dina data, i fall att det finns en rättslig förpliktelse till en vidarebefordran enligt artikel 6.1 c GDPR samt att detta är enligt lag tillåtet och enligt artikel 6.1 b GDPR är nödvändigt för en administration av avtalsförhållanden med dig. Såvida tredje part anlitas som ett s.k. personuppgiftsbiträde av oss, sker detta enligt artikel 28 GDPR.

Om cookies (kakor), sociala medier och övriga internettjänster från tredje part

Cookies

Vi använder cookies (kakor) på vår webbsida. Kakor är små filer som din webbläsare skapar automatiskt och lagrar på din slutenhet (bärbar dator, tablet, smartmobil o.likn.) när du besöker vår sida. I en kaka (cookie) anläggs information som uppstår i samband med den specifika slutenheten som används. Men det betyder inte att vi därigenom erhåller kännedom om din identitet. Att vi använder kakor tjänar till att vi på ena sidan vill gestalta våra erbjudanden mer tilltalande för dig. Vi använder då så kallade sessionskakor för att känna igen att du redan har besökt enskilda innehåll på vår webbsida. Sådana kakor raderas automatiskt när du har lämnat vår webbsida. Dessutom använder vi också i användarvänligt syfte temporära kakor som lagras under en bestämd fastlagd tidsperiod på din slutenhet. När du besöker vår sida på nytt för att ta våra tjänster i anspråk, känns det automatiskt igen att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar och inställningar du har gjort för att du inte ska behöva mata in dem igen.

Den databehandling som sker genom kakor (cookies) är nödvändig för nämnda ändamål för att bevara våra och tredje parts berättigade intressen enligt artikel 6.1 f GDPR. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor. Du kan också konfigurera din webbläsare så att inga kakor lagras på din dator eller att alltid en information visas innan en ny kaka anläggs. En fullständig avaktivering för kakor kan däremot leda till att du inte kan använda alla funktioner på respektive webbsida.

Om sociala medier

På vår webbplats använder vi på grundval av artikel 6.1 f GDPR s.k. sociala mediers insticksprogram för de sociala nätverken Facebook, Twitter, Google+ och Instagram. Det marknadsförande syftet bakom denna användning är vårt berättigade intresse enligt betydelsen i GDPR.

När du besöker vår webbplats är knapparna för dessa sociala mediers insticksprogram standardmässigt avaktiverade, vilket betyder att vi inte utan ditt agerande skickar några data till respektive socialt nätverk. Innan du kan använda knapparna, måste dessa aktiveras genom att du klickar på dem. Knapparna är fortfarande aktiverade så länge tills du avaktiverar dem igen eller raderar dina kakor. Närmare information om kakor får du i vår information om kakor. Om du delar eller rekommenderar innehåll från vår webbsida via sociala nätverk, sker detta alltid frivilligt. Detta leder till att särskilt den ip-adress som du använt och/eller andra personuppgifter vidarebefordras till leverantörerna för dessa tjänster eller till tredje part och lagras där. Detta kan också ske på servrar utanför den Europeiska unionen. Efter att du har aktiverat en knapp kan respektive socialt nätverk redan samla in data, oberoende av om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk, kan detta koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta kopplar ihop de data som insamlats vid ditt besök på vår webbsida med dina lagrade medlemsdata, får du inte aktivera knapparna till sociala mediers insticksprogram. Vi har inget inflytande på hur mycket data som samlas in av de sociala nätverken via deras knappar. Ändamålet med och utsträckningen av datainsamlingen, fortsatt behandling och användning av personuppgifterna genom respektive socialt nätverk samt dina beträffande rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för din privata sfär kan du läsa om i nedan följande länkar till secretesspolicyn från respektive socialt nätverk.

Facebook (leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter (leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland): https://twitter.com/privacy

Google+ (leverantör: Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (leverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

På våra webbplats har innehåll från YouTube integrerats i marknadsföringssyfte på grundval av artikel 6.1 f GDPR. Leverantör för sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra webbsidor med innehåll från YouTube, uppstår en förbindelse till servrarna för YouTube som kan befinna sig utanför den Europeiska unionen. Då får YouTube-servern ett meddelande om vilken av våra sidor du har besökt. All användning av YouTubes tjänster som du utför sker frivilligt. Detta kan leda till att särskilt den ip-adress som du använt och/eller andra personuppgifter överförs till YouTube eller tredje part och lagras där. Detta kan också ske på servrar utanför den Europeiska unionen. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto, kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Det kan du förhindra genom att du loggar ut från ditt YouTube-konto. Ytterligare information gällande hantering av användardata hittar du i secretesspolicyn hos YouTube på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Maps

För ett behovsanpassat utseende på vår webbplats använder vi enligt artikel 6.1 f GDPR produkten Google Maps som erbjuds av Google för att visuellt förmedla geografisk information. När du använder Google Maps, insamlar, behandlar och använder Google även data om hur du och andra besökare använder kartfunktionerna, vilket också kan ske på servrar utanför Europeiska unionen. Närmare information om Googles databehandling kan du hitta i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy. Där kan du i dataskyddscentrumet ändra på dina personliga secretessinställningar.

Google Web Fonts

För ett behovsanpassat utseende på vår webbplats använder vi enligt artikel 6.1 f GDPR de webbteckensnitt som ställts till förfogande av Google för en presentation av teckensnitt. För att texter ska kunna visas på vederbörligt sätt på skärmen/displayen, laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt från Google till din webbläsarcache när du hämtar en internetsida. Om din webbläsare inte förfogar över webbteckensnitt, sker möjligtvis ingen korrekt visning. När du använder Google WebFonts, kan Google insamla, behandla och använda data om ditt besök på våra internetsidor, vilket också kan ske på servrar utanför Europeiska unionen. Kompletterande information om Google Web Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles secretesspolicy (https://policies.google.com/privacy). Där kan du i dataskyddscentrumet även ändra inställningarna för ditt eget dataskydd.

Dina rättigheter som berörd person

Enligt artikel 15 GDPR kan du begära att få information om dina personuppgifter som vi har behandlat. Speciellt kan du kräva information om ändamålet för behandlingen, om kategorierna för personuppgifterna, om kategorier av mottagare som har fått eller kommer att få information om dina data, om planerad lagringstid och att du har rätt till rättelse, radering och begränsning av hanteringen eller återkallelse, om att du har rätt till klagomål, om att få veta varifrån personuppgifterna kommer såvida dessa inte insamlats av oss samt om att det finns ett automatiserat beslutsfattande som inkluderar profilering och eventuellt meningsfull information om detaljerna. Enligt artikel 16 GDPR kan du begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss utan onödigt dröjsmål ska rättas eller kompletteras. Enligt artikel 17 GDPR kan du begära att dina personuppgifter som lagrats av oss ska raderas, såvida inte behandlingen krävs för att utöva rätten till yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl av allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till begränsning av att dina personuppgifter behandlas enligt artikel 18 GDPR såvida du bestrider att dina data är korrekta, att behandlingen är olaglig men att du motsätter dig att de raderas och vi inte längre behöver dina data men att du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller att du enligt artikel 21, GDPR. har gjort invändning mot att dina personuppgifter behandlas. Enligt artikel 20 GDPR kan du begära att få erhålla dina personuppgifter, som du har ställt oss till förfogande, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person. Enligt artikel 7.3 GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett till oss. Det har till följd att vi i framtiden inte längre får fortsätta databehandlingen som berodde på ditt samtycke. Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på din vanliga hemvist eller till tillsynsmyndigheten där vårt företag har sitt säte.

Rätt att göra invändningar

Såvida dina personuppgifter behandlats på grundval av berättigade intressen enligt artikel 6.1 f GDPR, har du rätt att enligt artikel 21 GDPR göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, såvida skäl till detta föreligger som grundar sig på din specifika situation eller invändningen riktar sig mot direkt marknadsföring. I det senare fallet har du en generell rätt att göra en invändning som ska genomföras utan uppgift om en specifik situation. Om du vill använda din rätt att göra invändningar eller återkallelse räcker ett e-postmeddelande till dataprivacy@rems.de.

Data om personuppgiftsansvarig person och om dataskyddsombud

Denna sekretesspolicy gäller för databehandlingen av:

Ansvarig person: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de

Vårt dataskyddsombud i företaget kan du nå med ett e-postmeddelande till dataprivacy@rems.de eller per post till REMS GmbH & Co KG, Datenschutzbeauftragter, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna sekretesspolicy till aktuella verkliga och rättsliga förutsättningar. Du kan när som helst hämta och skriva ut aktuell sekretesspolicy på vår webbsida.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w