Ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszą witryną internetową. Kwestię ochrony Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Dlatego poniżej pragniemy szczegółowo przybliżyć Państwu następujące punkty:

Zbieranie i zapis danych osobowych, sposób i cel ich wykorzystania

Wizyta na naszych stronach internetowych

Podczas wizyta na naszych stronach internetowych używana przez Państwa przeglądarka automatycznie przesyła informacje do naszego serwera. Są one zapisywane na określony czas do tak zwanego pliku dziennika. Zapisywane są następujące informacje bez Państwa udziału i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia: adres IP komputera użytkownika, data, godzina i URL dostępu, URL z którego nastąpił dostęp (referencyjny URL), aplikacja kliencka (np. nazwa i wersja przeglądarki). Dane te są przetwarzane przez nas w celu zapewnienia poprawnego połączenia i wygodnego użytkowania witryny internetowej oraz do oceny bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu.

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasz uprawniony interes wynika z podanych wyżej celów zbierania danych osobowych. Pod żadnym pozorem nie wykorzystujemy zebranych danych do identyfikacji Państwa osoby. Udostępnienie nam przez Państwa danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie jest wymagane ustawowo lub umownie i odbywa się dobrowolnie i wyłącznie w wymienionych wyżej celach. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie. Bliższe informacje na ten temat podano w niniejszej polityce prywatności.

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego, zamawianie materiałów reklamowych

Oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem umieszczonego na naszej stronie formularza. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uprawnionego interesu do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, obowiązuje ponadto podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Dane osobowe zebrane przez nas w formularzu kontaktowych po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie zostają automatycznie usunięte, o ile nie obowiązuje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza można zamówić materiały reklamowe. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO na podstawie naszego uprawnionego interesu do realizacji Państwa zamówienia oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do wykonania działań przedumownych. Zebrane przez nas dane osobowe po wysłaniu zamówionych materiałów zostają automatycznie usunięte, o ile nie obowiązuje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Subskrypcja naszego newslettera, zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

Po udzieleniu przez Państwa na to zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO podany nam przez Państwa adres mailowy będzie wykorzystywany przez nas do przesyłania co jakiś czas newslettera z informacjami o oferowanych przez nas interesujących produktach i usługach. Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę, np. poprzez kliknięcie na znajdującym się w każdej wiadomości mailowej linku lub jeżeli posiadają Państwo u nas konto użytkownika, w https://www.rems.de/subscriptions/manage W takim przypadku Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z listy subskrybentów newslettera.

Udział w promocjach

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach i promocjach. Warunkiem jest założenie osobistego konta użytkownika. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Dane te podaje się dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu utworzenia konta użytkownika oraz Państwa udziału w promocji odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. B RODO w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub wykonania działań przedumownych w związku z Państwa rejestracją lub udziałem w danej promocji, jak również zgodnie art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO w celu uzasadnionej naszym interesem wysyłki informacji i ofert. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie, ale jest potrzebne do utworzenia konta użytkownika i procesowania Państwa udziału. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi to w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.

Tworzenie konta użytkownika (portal serwisowy https://www.rems.de)

Istnieje możliwość utworzenia w naszym portalu serwisowym osobistego konta użytkownika, aby bez konieczności ponownego podawania swoich danych móc uzyskać dostęp online do naszych usług serwisowych. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Przetwarzanie danych w celu utworzenia konta użytkownika odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub wykonania działań przedumownych w związku z Państwa zapytaniem. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie, ale jest potrzebne do utworzenia konta użytkownika i procesowania Państwa zapytań i zamówień. Zebrane w związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de), o ile ich usunięcie nie stoi to w sprzeczności z obowiązkiem ich przechowywania wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub handlowego.

Tworzenie konta użytkownika (portal rekrutacyjny )

Istnieje możliwość utworzenia w naszym portalu rekrutacyjnym osobistego konta użytkownika, aby móc aplikować online na oferowane przez nas stanowiska. O tym, jakie dane są zbierane można dowiedzieć się z formularza. Dane te podaje się dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu utworzenia konta użytkownika oraz przetwarzania Państwa aplikacji na stanowisko odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub wykonania działań przedumownych w związku z Państwa rejestracją lub aplikacją. W przypadku podania nam dobrowolnie danych osobowych szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (np. informacji o niepełnosprawności, informacji o stanie zdrowia, jeżeli są istotne do wykonywania pracy na danym stanowisku) lub jeżeli w procesie aplikacji poprosimy o tego rodzaju dane, ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a lub . lit. b RODO. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie, ale jest potrzebne do utworzenia konta użytkownika i procesowania Państwa aplikacji. Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe mogą zostać usunięte na Państwa żądanie lub w przypadku wycofania przez Państwa aplikacji (np. poprzez przesłanie wiadomości na adres dataprivacy@rems.de). Jeżeli nie dojdzie do zawarcia stosunku pracy, Państwa dane osobowe również zostaną usunięte. Nastąpi to najpóźniej po sześciu miesiącach od zakończenia procesu aplikacji, gdyż okres ten jest wymagany ze względu na wymogi dokumentacyjne zgodnie z ustawą o równym traktowaniu. W przypadku zwrotu kosztów podróży, po upływie terminów przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego następuje archiwizacja danych.

Reklama rozsyłana tradycyjną pocztą

W przypadku rozsyłania przez nas materiałów reklamowych dotyczących naszych produktów tradycyjną pocztą, przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu uzasadnionej naszym interesem wysyłki informacji i ofert. Adresaci tego rodzaju reklam mogą w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu ze skutkiem na przyszłość, np. wysyłając wiadomość na adres dataprivacy@rems.de. Odpowiednie dane osobowe zostaną w takim przypadku niezwłocznie usunięte z systemu rozsyłania reklam.

Powstanie i realizacja stosunków umownych/dostawy

W przypadku przekazania nam przez dostawców, klientów lub innych (potencjalnych) partnerów umowy danych osobowych (np. nazwiska osoby kontaktowej), przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy zawartej ze stroną umowy lub wykonania działań przedumownych. Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo ani umownie może być jednak konieczne do realizacji stosunku umownego. Zebrane przez nas dane osobowe zostają usunięte, o ile nie obowiązuje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

Bezpieczeństwo danych

Nasze witryny internetowe korzystają z szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Podczas tworzenia szyfrowanej sesji, siła szyfrowania zależy od możliwości przeglądarki internetowej, certyfikatu SSL serwera webowego oraz systemu operacyjnego klienta. Szyfrowanie można rozpoznać po symbolu klucza lub zamkniętej kłódki na pasku adresu przeglądarki. Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie są przykazywane osobom trzecim w innych celach niż podane. Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim wyłącznie, jeżeli wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, gdy ich przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub ochronie praw i nie istnieje powód, by zakładać, że dana osoba ma przeważający, zasługujący na ochronę interes do nieprzekazywania jej danych, a także w przypadku występowania ustawowego obowiązku przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO oraz gdy zezwalają na to przepisy i jest to wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO do wypełnienia stosunku umownego. Ewentualne zlecone przez nas tzw. przetwarzanie danych osobowych na zlecenie odbywa się zgodnie z art. 28 RODO.

Pliki cookie, serwisy społecznościowe oraz pozostałe zewnętrzne usługi online

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki generowane automatycznie przez Państwa przeglądarkę i zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas wizyty na naszych stronach internetowych. W plikach cookie są zapisywane informacje, które odnoszą się do zastosowanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że z ich pomocą możemy Państwa zidentyfikować. Wykorzystanie plików cookie ma na celu optymalizację naszej oferty. W tym cele wykorzystujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, które pozwalają na rozpoznanie, że widzieli już Państwo określone treści na naszych stronach. Pliki te po opuszczeniu naszej strony są automatycznie usuwane. Ponadto w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika wykorzystujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. W przypadku Państwa ponownej wizyty na jednej z naszych stron internetowych w celu skorzystania z naszych usług zostają Państwo automatycznie rozpoznani, że byli Państwo już u nas oraz jakich wpisów i ustawień Państwo dokonali, aby nie musieć ich wprowadzać ponownie.

Przetwarzanie przez cookie danych w podanych wyżej celach w celu zapewnienia naszego uprawnionego interesu oraz osób trzecich odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Przeglądarkę można skonfigurować tak, aby nie zapisywała na komputerze żadnych plików cookie lub by każdorazowo pojawiała się prośba o zgodę na zapis plików cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może skutkować brakiem dostępu do wszystkich funkcji na danej stronie internetowej.

Serwisy społecznościowe

Na naszej stronie internetowej w oparciu o art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO korzystamy z tzw. wtyczek serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Google+ oraz Instagram. Związany z tym cel reklamowy stanowi uprawniony interes w rozumieniu przepisów RODO.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej przyciski wtyczek serwisów społecznościowych są standardowo nieaktywne, tzn. bez Państwa przyzwolenia nie przesyłamy żadnych do serwisów społecznościowych. Aby przyciski stały się aktywne, wymagają kliknięcia przez Państwa. Przycisk pozostaje aktywny do momentu jego ponownej dezaktywacji lub skasowania przez Państwa plików cookie. Bliższe informacje na tematów plików cookie podano w naszych informacjach o plikach cookie. Udostępnianie lub polecanie przez Państwa naszych stron internetowych za pośrednictwem serwisów społecznościowy odbywa się zawsze dobrowolnie. Może to skutkować tym, że w szczególności używany przez Państwa adres IP i/lub pozostałe dane osobowe zostaną przekazane do operatora danej usługi lub osób trzecich i przez nich zapisane. Może się to odbywać również na serwerach zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. Po aktywacji przycisku dany serwis społecznościowy może już zbierać dane niezależnie od dalszej interakcji. Będą zalogowanym w jednym z serwisów społecznościowych, może on przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Jeżeli są Państwo użytkownikiem serwisu społecznościowego i nie chcą, by ten łączył dane zebrane podczas Państwa wizyty na naszej stronie z Państwa danymi użytkownika zapisanymi w serwisie, można zrezygnować z aktywacji przycisku danej wtyczki serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływ na zakres zbierania danych przez serwisy społecznościowe w przypadku ich aktywacji przyciskiem. Informacje o celu i zakresie zbierania danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu przez dany serwis społecznościowy, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

Facebook (operator: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter (operator Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA und Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland): https://twitter.com/privacy

Google+ (operator Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (operator: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

Na naszych stronach internetowych w celach reklamowych w oparciu o art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO pojawiają się treści z serwisu YouTube. Operatorem tego serwisu jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po wejściu na jedną z naszych stron, na których są zamieszczone treści z serwisu YouTube, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube, które mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej. Serwerowi YouTube zostaje przekazana informacja, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Każde skorzystanie z usług serwisu YouTube odbywa się dobrowolnie. Może to skutkować tym, że w szczególności używany przez Państwa adres IP i/lub pozostałe dane osobowe zostaną przekazane do serwisu YouTube lub osób trzecich i przez nich zapisane. Może się to odbywać również na serwerach zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. Będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie YouTube umożliwiają Państwo bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania na stronie do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta w serwisie YouTube. Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Mapy Google

W celu prawidłowej prezentacji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO oraz do graficznej prezentacji miejsc korzystamy z Map Google oferowanych przez Google. Podczas korzystania z Map Google, Google zbiera przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji map przez użytkownika i może się to odbywać na serwerach zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. Bliższe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy. W Centrum bezpieczeństwa Google można dokonać również ustawień prywatności.

Czcionki webowe Google

W celu prawidłowej prezentacji naszej strony internetowej zgodnie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO korzystamy z tzw. webowych czcionek Google. W celu prawidłowej prezentacji tekstów Państwa przeglądarka podczas ładowania strony internetowej wczytuje czcionki webowe Google do pamięci podręcznej przeglądarki. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek webowych, strona może wyświetlać się w nieprawidłowo. Podczas korzystania czcionek webowych Google, Google zbiera przetwarza i wykorzystuje dane o wizycie na naszych stronach i może się to odbywać na serwerach zlokalizowanych poza obszarem Unii Europejskiej. Uzupełniające informacje o czcionkach webowych Google można znaleźć w https://developers.google.com/fonts/faq oraz polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy). W Centrum bezpieczeństwa Google można dokonać również ustawień prywatności.

Państwa prawa jako podmiotu danych

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym zostały lub są udostępniane Państwa dane, jak również o planowanym czasie przechowywania, prawie do poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie oraz o prawie do złożenia skargi i pochodzeniu Państwa danych, o ile te nie zostały zebrane przez nas, jak również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji łącznie z profilowaniem a w razie potrzeby szczegółowych informacje na ten temat. Zgodnie z art. 16 RODO mogą Państwo zażądać niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych a także niezwłocznego uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane w celu wypełnienia prawa do wolności wypowiedzi, prawa do informacji lub spełnienia prawnego obowiązku bądź też wypełnienia zadań leżących w interesie publicznym lub ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub ochronie praw. Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo ich poprawność, przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo usuwać danych a my ich już nie potrzebujemy, za to są one potrzebne Państwu do dochodzenia, wykonania lub ochrony praw lub jeżeli wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie zgodnie z art 21. RODO. Zgodnie z art. 20 RODO mogą Państwo zażądać udostępnienia Państwa danych osobowych w uporządkowanym, popularnym komputerowym formacie lub zażądać ich przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu. Zgodnie z . 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych w przyszłości. Zgodnie art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W reguły w tym celu można zwrócić się do Inspektora właściwego dla miejsca Państwa pobytu lub siedziby naszego przedsiębiorstwa.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli Państw dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprawnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, to przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 21 RODO, o ile są ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji lub wycofanie zgody następuje ze względu na rezygnację z reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody bez podawania szczególnych przyczyn. Chcąc skorzystać z prawa do wycofania zgody, wystarczy przesłać wiadomość na adres dataprivacy@rems.de.

Dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz pełnomocnika do spraw ochrony danych

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje dla procesów przetwarzania danych przez:

Osoba odpowiedzialna: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de

Z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych można skontaktować się mailowo dataprivacy@rems.de lub tradycyjną pocztą pod adresem REMS GmbH & Co KG, Datenschutzbeauftragter, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności i jej dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualną politykę prywatności można pobrać i wydrukować na naszej stronie internetowej.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w