Ochrana dat

Upozornění ke zpracování dat a prohlášení o ochraně dat

Těší nás Váš zájem o náš podnik a naši internetovou prezentaci. Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně. Dále bychom Vás rádi seznámili s podrobnostmi:

Shromažďování a uložení osobních údajů, typ a účel jejich použití

Návštěva našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek odesílá Vámi použitý prohlížeč automaticky informace na náš server. Ty se dočasně ukládají v tzv. log file. Přitom se bez Vašeho přičinění zaznamenávají následující informace a jsou uloženy až do okamžiku automatického smazání: IP-adresa dotazujícího počítače, datum, čas a URL přístupu, URL ze které se přístup provádí (referrer-URL), user agent (například název a verze použitého prohlížeče). Tyto údaje můžeme zpracovávat, abychom umožnili bezproblémové vytvoření spojení a komfortní používání webové stránky, ale používáme je i k vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování dat je článek 6 odst. 1 věta 1 písmeno f evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR, dále jen ONOOÚ). Náš oprávněný zájem vyplývá ze shora uvedených účelů shromažďování dat. Shromážděná data v žádném případě nebudeme používat k tomu, abychom z nich vyvozovali jakékoliv závěry o Vaší osobě. Poskytování příslušných osobních údajů z Vaší strany není předepsáno ani ze zákona ani smluvně, uskutečňuje se dobrovolně a slouží pouze výše uvedeným účelům. Při navštěvování našich webových stránek používáme cookies. Bližší vysvětlení k tomu Vám poskytne toto prohlášení o ochraně dat.

Používání našeho kontaktního formuláře, objednávání reklamních podkladů

Kontakt s námi můžete navázat prostřednictvím formuláře, který je připraven na naší webové stránce. Z formuláře je patrné, jaká data se shromažďují. Zpracování dat za účelem navázání kontaktu s námi probíhá podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ na základě našeho oprávněného zájmu na zodpovězení Vaší žádosti. Jestliže nás kontaktujete za účelem uzavření smlouvy, právním základem pro zpracování dat je navíc i článek 6 odst. 1 věta 1 písmeno b ONOOÚ. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme kvůli použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vámi položeného dotazu automaticky vymazány, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti uchovávání.

Reklamní podklady můžete objednat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na našich webových stránkách. Z formuláře je patrné, jaká data se shromažďují. Zpracování dat probíhá podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ na základě našeho oprávněného zájmu na zpracování Vaší žádosti, jakož i podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno b ONOOÚ pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje shromážděné z tohoto důvodu budou po zaslání vyžádaných podkladů automaticky smazány, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti uchovávání.

Přihlášení k odběru našeho zpravodaje, souhlas se zasíláním reklamních sdělení

Pokud jste udělili souhlas, budeme Vám na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a ONOOÚ na Vámi sdělenou e-mailovou adresu občas zasílat zpravodaj o produktech nebo službách naší firmy, které by Vás mohly zajímat. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, například kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí mailu, nebo, pokud u nás máte založen uživatelský účet, pod https://www.rems.de/subscriptions/manage Vaši e-mailovou adresu v tomto případě ihned vymažeme z rozdělovníku našeho zpravodaje.

Účast na akcích

Nabízíme Vám možnost, účastnit se na naší webové stránce výherních nebo jiných akcí naší společnosti. Předpokladem k tomu je založení osobního uživatelského účtu. Které údaje budou přitom použity, je patrno z formuláře. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Zpracování údajů za účelem zřízení uživatelského účtu a zpracování Vaší účasti na nějaké akci následuje dle článku 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO ke splnění s Vámi uzavřené smlouvy popř. k provedení předsmluvních opatření na základě Vaší registrace popř. Vaší účasti na dotyčné akci jakož dle článku 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na poskytnutí informací a nabídek v souladu s oprávněným zájmem. Připravenost poskytnutí osobních údajů Vámi není zákonně nebo smluvně předepsána, bude ale potřeba, pokud si přejete, abychom Vám zřídili uživatelský účet a zpracovali Vaši účast. Vaše potud námi shromážděné osobní údaje smažeme, jakmile nám sdělíte, že si toto přejete (např. prostřednictvím e-mailu na dataprivacy@rems.de) a nestaví se proti smazání žádné daňové nebo obchodně právní uchovávací povinnosti.

Založení uživatelského účtu (Service-Portal https://www.rems.de)

Na našem servisním portálu si můžete založit osobní uživatelský účet, abyste mohli naše služby používat online i bez opakovaného zadávání Vašich údajů. Z formuláře je patrné, jaká data se shromažďují. Zpracování dat za účelem zřízení uživatelského účtu probíhá podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a ONOOÚ na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu, popř. podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno b ONOOÚ pro splnění s Vámi uzavřené smlouvy, popř. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti. Poskytování osobních údajů z Vaší strany není zákonem nebo smluvně předepsáno, ale je nutné, pokud si přejete, abychom Vám založili uživatelský účet a zpracovali Vaši žádost. Vaše takto shromážděné osobní údaje smažeme v okamžiku, kdy nám sdělíte, že si toto přejete (například mailem na dataprivacy@rems.de) a smazání nebudou bránit žádné povinnosti uchovávání, které by předepisovalo daňové nebo obchodní právo.

Založení uživatelského účtu (Recruitment-Portal )

Na našem náborovém portálu si můžete založit osobní uživatelský účet, abyste se mohli o naše nabídky míst ucházet online. Z formuláře je patrné, jaká data se shromažďují. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Zpracování dat za účelem zřízení uživatelského účtu a zpracování Vaší žádosti o místo probíhá podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a ONOOÚ na základě Vašeho dobrovolně uděleného souhlasu, popř. podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno b ONOOÚ pro splnění s Vámi uzavřené smlouvy, popř. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na základě Vaší registrace, popř. žádosti o místo. Pokud byste nám dobrovolně sdělili zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 odst. 1 ONOOÚ (např. zdravotní postižení, zdravotní údaje, pokud je to pro výkon povolání relevantní) nebo pokud bychom se v náborovém řízení na takové údaje dotazovali, proběhne jejich zpracování na základě článku 9 odst. 2 písmeno a, popř. b ONOOÚ. Poskytování osobních údajů z Vaší strany není zákonem nebo smluvně předepsáno, ale je nutné, pokud si přejete, abychom Vám založili uživatelský účet a zpracovali Vaši žádost o místo. Vaše takto shromážděné osobní údaje smažeme v okamžiku, kdy nám sdělíte, že si toto přejete, popř. stáhnete Vaši žádost o místo (například mailem na dataprivacy@rems.de). Jestliže nedojde k uzavření pracovního poměru, Vaše údaje rovněž vymažeme. Toto proběhne nejpozději šest měsíců po vyřízení Vaší žádosti o místo, abychom mohli dostát našim důkazním povinnostem, které vyplývají ze zákona o rovném zacházení. Jestliže byly uhrazeny cestovní náklady, bude po uplynutí obchodních a daňových lhůt pro uchovávání provedena archivace.

Reklamní sdělení zasílané poštou

Jestliže zasíláme reklamní podklady k našim produktům poštou, probíhá takovéto zpracování osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ o zasílání informací a nabídek v oprávněném zájmu. Adresáti takových reklamních sdělení mohou proti zpracování svých údajů pro tyto účely v budoucnosti kdykoliv vznést námitku, například e-mailem na dataprivacy@rems.de. Příslušné údaje potom neprodleně vymažeme z našeho rozdělovníku.

Uzavírání a provádění smluvních/dodacích vztahů

Jestliže nám dodavatelé, zákazníci a jiní (potenciální) smluvní partneři sdělí osobní údaje (např. jméno příslušného kontaktního partnera), budeme takovéto údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno b GDPR za účelem provedení smlouvy uzavřené se smluvním partnerem, popř. k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Poskytování osobních údajů není zákonem nebo smluvně předepsáno, ale může být nutné pro realizaci smluvního vztahu. Námi takto shromážděné osobní údaje smažeme v okamžiku, jakmile smazání nebudou bránit žádné povinnosti uchovávání, které by předepisovalo daňové nebo obchodní právo.

Zabezpečení údajů

Naše webové stránky používají kódování SSL (Secure Socket Layer). Při vytváření kódovaného připojení se kvalita kódování řídí kapacitou webového prohlížeče, SSL certifikátem a provozním systémem klienta. Kódování poznáte podle zobrazení symbolu klíče, popř. uzavřeného zámku v liště adresy Vašeho prohlížeče. Ostatně používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše údaje ochránili před případnými nebo úmyslnými manipulacemi, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

Předávání údajů třetím osobám

K předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než výše uvedeným účelům nedochází. Vaše osobní údaje předáme třetím osobám pouze v případě, že jste k tomu podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno a ONOOÚ udělili Vás výslovný souhlas, předání podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ je nezbytné pro účely uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků a neexistuje důvod k domněnce, že máte závažný a ochrany hodný zájem na nepředávání Vašich údajů, v případě, že předání podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno c ONOOÚ je nezbytné pro splnění právní povinnosti, pokud je to ze zákona přípustné, a potřebné podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno b ONOOÚ pro realizaci smluvních vztahů s Vámi. Pokud námi budou tzv. zpracováním osobních údajů pověřeny třetí osoby, uskuteční se to podle článku 28 ONOOÚ.

Cookies, sociální média a ostatní online-služby třetích osob

Cookies

Na našich webových stránkách používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které Váš prohlížeč automaticky vytváří a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naše webové stránky. Do cookie se ukládají informace vznikající v souvislosti se specificky použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tím získáme informace o Vaší identitě. Cookies se používají jednak k tomu, abychom naši nabídku mohli utvářet tak, aby pro Vás byla příjemnější. Takzvané relace cookies tedy používáme k identifikaci skutečnosti, že jste jednotlivé obsahy našich webových stránek již navštívili. Po opuštění naší stránky se automaticky vymažou. Navíc používáme k optimalizaci uživatelské přístupnosti dočasné cookies, které se na Vašem koncovém zařízení ukládají po určitou stanovenou dobu. Pokud některou z našich webových stránek navštívíte znovu s tím, že chcete využít naše služby, automaticky se rozpozná, že jste nás již navštívili, jaká zadání a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli opakovat.

Údaje zpracovávané soubory cookies jsou potřebné pro účely hájení oprávněných zájmů našich i třetích osob podle článku 6 odst. 1 věta 1 písm. f ONOOÚ. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Váš prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se na Vašem počítači žádné cookies neukládaly nebo aby se vždy před založením nového cookie zobrazilo upozornění. Kompletní deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce příslušné webové stránky.

Sociální média

Na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ používáme na naší webové stránce tzv. pluginy sociálních médií ke sdílení sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+ a Instagram. V pozadí stojící reklamní účel představuje oprávněný zájem ve smyslu ONOOÚ.

Při Vaší návštěvě naší webové stránky jsou ikony těchto pluginů sociálních médií standardně deaktivovány, to znamená, že bez Vašeho přičinění neposíláme do příslušných sociálních sítí žádné údaje. Ještě před použitím těchto ikon je musíte kliknutím aktivovat. Ikona zůstane aktivní tak dlouho, dokud ji znovu nedeaktivujete nebo nesmažete Vaše cookies. Bližší informace ke cookies získáte v našich upozorněních ke cookie. Jestliže obsahy našich webových stránek sdílíte nebo doporučujete přes sociální sítě, činíte tak vždy dobrovolně. Toto má za následek, že se zejména Vámi používaná IP adresa a/nebo další osobní údaje předávají poskytovatelům těchto služeb nebo třetím osobám a tam jsou ukládány. Může k tomu docházet i na serverech mimo Evropskou unii. Po aktivaci některé z ikon může příslušná sociální síť již shromažďovat údaje, nezávisle na tom, zda ikonu používáte. Jestliže jste přihlášeni v některé ze sociálních sítí, ta může Vaši návštěvu naší příslušné webové stránky přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Jestliže jste členem některé ze sociálních sítí a nechcete, aby tato síť propojovala Vaše uložené členské údaje s údaji shromažďovanými při návštěvě naší webové stránky, nesmíte ikony pluginů sociálních médií aktivovat. Na rozsah údajů, které shromažďují sociální sítě prostřednictvím svých ikon, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah shromažďování dat a využívání dat příslušnými sociálními médii, jakož i k tomu se vztahující práva a možnosti nastavení ochrany Vaší soukromé sféry si prosím vyhledejte v upozorněních k ochraně dat příslušných sociálních sítí, na které následně odkazujeme.

Facebook (poskytovatel: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Twitter (poskytovatel: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland): https://twitter.com/privacy

Google+ (poskytovatel: Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (poskytovatel: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland):
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

YouTube

Naše webové stránky jsou pro reklamní účely propojeny na základě článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ s obsahy YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jestliže navštívíte některou z našich webových stránek s obsahem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube, které se mohou nacházet mimo Evropskou unii. Serveru YouTube se přitom sděluje, kterou z našich webových stránek jste navštívili. Každé využití služeb YouTube je z Vaší strany dobrovolné. Toto může mít za následek, že se zejména Vámi používaná IP adresa a/nebo další osobní údaje předávají YouTube nebo třetím osobám a tam jsou ukládány. Může k tomu docházet i na serverech mimo Evropskou unii. Jestliže jste přihlášeni k Vašemu účtu YouTube, umožňujete YouTube, aby Vaše chování při surfování bylo přiřazeno přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Další informace o nakládání s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně dat YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google Maps

K utváření webových stránek tak, aby to odpovídalo potřebám podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ, používáme pro vizuální zobrazení geografických informací produkt Google Maps, poskytovaný společností Google. Při používání Google Maps společnost Google také shromažďuje, zpracovává a využívá údaje o využívání funkcí map uživateli, a to na serverech, které mohou být umístěny i mimo Evropskou unii. Bližší informace o zpracování dat společností Google najdete v upozornění k ochraně dat Google (https://policies.google.com/privacy V centru ochrany dat tam můžete změnit také svoje osobní nastavení pro ochranu dat.

Google Web Fonts

K utváření webových stránek používáme tzv. webové fonty, které poskytuje Google, tak, aby to odpovídalo potřebám podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ pro zobrazení typů písma. Pro řádné zobrazení textů zavede Váš prohlížeč při vyvolání internetové stránky potřebné webové fonty Google do paměti Vašeho internetového prohlížeče. Pokud Váš prohlížeč webové fonty nepodporuje, je možné, že zobrazení stránky nebude korektní. Při používání Google Maps společnost Google také může shromažďovat, zpracovávat a využívat údaje o Vaší návštěvě našich internetových stránek, a to na serverech, které mohou být umístěny i mimo Evropskou unii. Doplňující informace k webovému fontu Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v upozorněních k ochraně dat Google (https://policies.google.com/privacy). Tam si můžete v centru ochrany dat změnit také svoje osobní nastavení pro ochranu dat.

Vaše práva jakožto dotčené osoby

Podle článku 15 ONOOÚ od nás můžete požadovat informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost, informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány u nás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace k jejich podrobnostem. Podle článku 16 ONOOÚ můžete požadovat, aby u nás uložené nepřesné osobní údaje byly bez zbytečného odkladu opraveny nebo neúplné osobní údaje byly neprodleně doplněny. Podle článku 17 ONOOÚ můžete požadovat vymazání u nás uložených osobních údajů, pokud jejich zpracování není potřebné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Podle článku 18 ONOOÚ můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a my Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 ONOOÚ. Podle článku 20 ONOOÚ můžete získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání těchto údajů jinému správci. Podle článku 7 odst. 3 ONOOÚ můžete svůj udělený souhlas kdykoli odvolat. Toto má za následek, že nebudeme smět v budoucnu pokračovat se zpracováním dat, které bylo prováděno na základě tohoto souhlasu. Podle článku 77 ONOOÚ máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na některý dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo v místě sídla naší firmy.

Právo vznést námitku

Jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle článku 6 odst. 1 věta 1 písmeno f ONOOÚ, máte podle článku 21 ONOOÚ právo vznést námitku na zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vašeho zvláštního důvodu, nebo pokud je námitka vznesena proti přímému marketingu. V posledním případě máte všeobecné právo na vznesení námitky, kterému vyhovíme i bez uvedení zvláštního důvodu. Jestliže chcete využít své právo na odvolání nebo vznesení námitky, postačí zaslat e-mail na dataprivacy@rems.de.

Údaje správce zodpovědného za zpracování údajů a pověřence pro ochranu údajů

Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro zpracování dat ze strany:

Správce: REMS GmbH & Co KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland, Telefon +49 7151 1707-0, Telefax +49 7151 1707-110, E-Mail info@rems.de

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit e-mailem zaslaným na dataprivacy@rems.de nebo poštou na REMS GmbH & Co KG, Datenschutzbeauftragter, Stuttgarter Straße 83, 71332 Waiblingen, Deutschland.

Vyhrazujeme si právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně údajů podle aktuálních faktických a právních požadavků. Aktuální prohlášení o ochraně údajů si můžete kdykoliv otevřít na naší webové stránce a vytisknout.

 
m1 mw740
m2 mw 1024, mh 1400 ls
m4 mw 640 mh 960 portrait
m2 mw 320, mh 480 portrait
m5 mw 960 mh 1100 ls
m5b mw 960 mh 2000
m6 iPad quer
m7 iPad hoch
m8 mw 480, mh 320 ls
m9 iphone 4 portrait
m10 iphone 4 landscape
m11 iphone 5 portrait
m12 iphone 5 landscape
m13 520w